Συνθετική Ψυχοθεραπεία: Tι είναι (EAIP)

Η Συνθετική ψυχοθεραπεία υιοθετεί βασικά  μια ιδιαίτερη στάση απέναντι στην πρακτική της ψυχοθεραπείας, η οποία επικυρώνει τη σημασία μιας ενοποιημένης προσέγγισης προ τα άτομα(τους θεραπευόμενους). Επομένως, η κύρια εστίασή της βρίσκεται στη κατάλληλη και επαρκή ανταπόκριση προς το άτομο(θεραπευόμενο) σε συναισθηματικό, πνευματικό, γνωστικό, συμπεριφορικό και σωματικό επίπεδο.
 
Σκοπός της είναι να προάγει τη Σύνθεση, έτσι ώστε τόσο η ποιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, όσο και η λειτουργία της στον ενδοψυχικό, διαπροσωπικό και κοινωνικοπολιτικό χώρο να μεγιστοποιηθούν, λαμβάνοντας, ιδιαίτερα, υπ'όψιν τα προσωπικά όρια και τους εξωτερικούς περιορισμούς του ατόμου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται ότι η σύνθεση είναι μια διαδικασία απέναντι στην οποία οι θεραπευτές οφείλουν να δεσμευτούν. Γι αυτό το λόγο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική σύνθεση των θεραπευτών. Παρ’όλα αυτά αναγνωρίζεται ότι, αν και το επίκεντρο βρίσκεται στην προσωπική ανάπτυξη του θεραπευτή, είναι, επιπλέον, αναγκαίο, να δεσμευτεί  για την αναζήτηση της γνώσης στο πεδίο της ψυχοθεραπείας και σε συναφή πεδία.
 
Επομένως η EAIP (www.europeanintegrativepsychotherapy.com/) ορίζει ως «Συνθετική» οποιαδήποτε μεθοδολογία και συνθετικό προσανατολισμό στην ψυχοθεραπεία που αποτελεί παράδειγμα, ή αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση ενός εννοιολογικά συνεκτικού, ηθικού θεωρητικού συνδυασμού δύο η περισσότερων συγκεκριμένων προσεγγίσεων και/ή παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο σύνθεσης. Από την άποψη αυτή, υπάρχει μια ιδιαίτερη δεοντολογική υποχρέωση για τους συνθετικούς ψυχοθεραπευτές να βρίσκονται σε διάλογο με τους συναδέλφους τους και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο. 

Ένα κεντρικό δόγμα της Συνθετικής ψυχοθεραπείας είναι ότι κανενός είδους θεραπεία δεν είναι η καλύτερη ή η πλέον επαρκής για όλες τις περιπτώσεις. Η Συνθετική ψυχοθεραπεία, επομένως, προάγει την ευελιξία στο τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων και προσυπογράφει τη διατήρηση ενός επιπέδου αρτιότητας τόσο στην εξυπηρέτηση(θεραπεία) του πελάτη, όσο και στην εποπτεία και στην εκπαίδευση.
 
Έτσι, όταν οι συνθετικοί θεραπευτές αντλούν διαφορετικές στρατηγικές, τεχνικές και θεωρητικές δομές, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων, αυτό δεν γίνεται τυχαία, αλλά με τρόπο που καθοδηγείται  από την κλινική διαίσθηση και την καλή γνώση και κατανόηση των θεμάτων, υπό επεξεργασία, καθώς και των παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν. 

Σε τελική ανάλυση, η Συνθετική ψυχοθεραπεία, αν και επιβεβαιώνει τη σημασία της ύπαρξης ιδιαιτέρων προσεγγίσεων ή συνδυασμών προσεγγίσεων σε σχέση με συγκεκριμένα προβλήματα, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στους παράγοντες που είναι κοινοί για όλες τις ψυχοθεραπείες, κυρίως στη θεραπευτική σχέση, σε όλες τις πτυχές της.
 
Όσον αφορά τη θεραπευτική σχέση, ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση μιας στάσης σεβασμού, ευγένειας, ειλικρίνειας και ισότητας του θεραπευτή απέναντι στην προσωπικότητα του πελάτη(θεραπευομένου), με τρόπο που να επιβεβαιώνει την ακεραιότητα και την ανθρωπιά τόσο του ίδιου όσο και του άλλου .
 
Η Συνθετική ψυχοθεραπεία προσυπογράφει τη σημασία της παροχής ενός περιβάλλοντος συναισθηματικής κατανόησης, όπου η ανάπτυξη και η θεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί, σε ένα διυποκειμενικό χώρο που συν-δημιουργείται τόσο από τον πελάτη όσο και  από τον θεραπευτή.

(Οι παρενθέσεις δικές μου)